Splošni pogoji 


Datum zadnje posodobitve: 15. 4. 2024

 

 1.         Splošno

Dobrodošli na naši spletni strani!

 

Energijski center MojChi, društvo za osebno rast in integracijo duhovnih znanosti (v nadaljevanju: »MojChi«»mi«»naši«) je društvo, registrirano v Sloveniji, s sedežem: Gradiška 19B, 2211 Pesnica pri Mariboru in matično številko: 4061420000, ki upravlja spletno mesto na naslovu https://mojchi.com/  (“spletna stran”) in nudi storitve in izdelke samo ali preko tretjih oseb, s katerimi sodeluje. Ti Splošni pogoji MojChi (“Splošni pogoji”) urejajo pravice in obveznosti v razmerju med vsemi obiskovalci spletne strani, vami oziroma gospodarsko družbo, ki jo zastopate in MojChi oziroma tretjimi osebami, s katerimi MojChi sodeluje v zvezi z vašo uporabo naše spletne strani in delno kot naročniki storitev ali izdelkov na naši spletni strani. Pred uporabo naše spletne strani in storitev ali naročilom izdelkov se morate strinjati s Splošnimi pogoji. Ta dokument vsebuje ključne informacije o vaših pravicah, obveznostih, pogojih, omejitvah in izključitvah, ki bi lahko veljale za vas. Ti pogoji veljajo za vse uporabnike naših strani (“uporabnik”, “vi”, “vaši”) in naročnike naših storitev ali izdelkov (“naročnik”), razen če je navedeno drugače. 

 

Če zastopate organizacijo, ob naročilu naših storitev in izdelkov jamčite, da imate ustrezno pooblastilo, da izrazite poslovno voljo organizacije, ki jo zastopate v zvezi s temi Splošnimi pogoji. V tem primeru s terminom “vi” ali “naročnik” naslavljamo vaše podjetje ali organizacijo. 

 

Z oddajo kontaktnega obrazca ali siceršnjo oddajo povpraševanja izrecno izjavljate, da soglašate s temi Splošnimi pogoji skupaj z njihovimi morebitnimi dopolnitvami in izjavami oziroma dodatnimi dokumenti, na katere se ti sklicujejo. Z uporabo naše spletne strani in storitev potrjujete, da ste (v skladu z zakonodajo vaše države) dosegli starost za podajo veljavnega soglasja s temi Splošnimi pogoji. Če uporabljate ali naročate naše storitve v imenu organizacije ali podjetja, potrjujete, da imate zakonito pooblastilo o zastopanju. 

 

Naše spletne strani ne smete uporabljati, če: se ne strinjate s temi Splošnimi pogoji; niste dovolj stari v skladu z zakonodajo vaše države za vstopanje v pogodbeno razmerje na podlagi teh Splošnih pogojev; ali vam veljavna zakonodaja vaše države prepoveduje dostop ali uporabo naše spletne strani.

 

Vsi izrazi, uporabljeni v teh Splošni pogojih so zapisani v moški slovnični obliki, a se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

 

 2.         Spremembe Splošnih pogojev

MojChi si pridržuje pravico, da spremeni ali dopolni te Splošne pogoje po lastni presoji glede na potrebe, ki izhajajo iz sprememb poslovnega modela, zakonodaje, poslovnih praks ali kakršnegakoli drugega razloga na strani MojChi brez kakršnegakoli obvestila.

 

Morebitne spremembe pričnejo veljati z objavo spremenjenih Splošnih pogojev na spletni strani MojChi. 

 

 3.         Definicije

Blagovne znamke tretjih oseb pomenijo vse druge blagovne znamke, registrirane blagovne znamke, imena izdelkov in imena podjetij ali logotipi tretjih oseb, ki so omenjeni ali prikazani na spletni strani MojChi. 

Izdelki pomenijo izdelki MojChi, kot so opisani v členu 4 teh Splošnih pogojev.

Izjava o zasebnosti je dokument MojChi, ki opisuje zbiranje, hrambo, uporabo, vpogled in razkritje osebnih podatkov v okviru uporabe spletne strani in storitev. Izjava o zasebnosti je sestavni del teh Splošnih pogojev in je dostopna na spletni strani: https://mojchi.com/izjava-o-zasebnosti.

Naročnik pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki zase, v imenu ali na račun organizacije ali samostojnega podjetnika naroči storitev ali izdelek iz člena 4 teh Splošnih pogojev.

MojChi pomeni društvo, registrirano v Sloveniji, s sedežem: Gradiška 19B, 2211 Pesnica pri Mariboru in matično številko: 4061420000, ki nudi spletno stran, izdelke in storitve.

Osebni podatki pomenijo vse osebne podatke, ki jih MojChi zbira in obdeluje na spletni strani in/ali za namen izvajanja storitev oziroma zagotavljanja izdelkov. Osebni podatki so katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika, kot izhaja iz Izjave o zasebnosti.

Spletna stran pomeni spletno stran MojChi, na kateri se dostopa do informacij in kontaktov za izdelke in storitve. Na voljo je na naslednji povezavi: https://mojchi.com/

Storitve pomeni storitve MojChi, kot so opisane v členu 4 teh Splošnih pogojev.

Uporabnik pomeni uporabnik spletne strani MojChi. 

Višja sila pomeni dogodke, na katere MojChi ne more vplivati in ki MojChi onemogočajo zagotavljanje storitev ali izdelkov. Ti dogodki vključujejo katerokoli določbo sedanjega ali prihodnjega zakona, predpisa, odredbe ali ukrepa; vojno invazijo, sovražnost, terorizem, nemire in druge državljanske vstaje; naravne nesreče, kot so poplave, požar, potres, cunami ali eksplozija, pa tudi epidemije ali pandemije; stavke, prekinitve dela ali druge industrijske motnje; kakršenkoli napad ali vdor ali zavrnitev storitve ali drug napad na programsko opremo, omrežja in infrastrukturo.

 

 4.         Storitve in izdelki MojChi

                4.1.         Splošno

MojChi nudi storitve na področju osebne rasti, celostnega dobrega počutja, integracije duhovnih znanosti in z njimi povezanih osebnih terapevtskih pristopov, svetovanj, dogodkov, oddihov in izobraževanj (“storitve MojChi”).

 

Specifičen obseg storitev, kot se nanaša na vsakega naročnika, je določen v posameznem pisnem oziroma ustnem sporazumu, ki se določi kot komunikacija med MojChi in naročnikom pred pričetkom izvajanja storitev. Zato za MojChi ne velja nobena obveznost ali breme opraviti določeno storitev, če ta ni izrecno dogovorjena med MojChi in naročnikom, čeprav je lahko na spletni strani izpostavljena ali kakorkoli omenjena. 

 

Na spletni strani je možno tudi naročiti izdelke MojChi, ki vključujejo vodene meditacije, programe in druge procese ali posnetke na nosilcih zvoka, pisana avtorska dela, kose oblačila in druge izdelke (“izdelki MojChi“). Te prodaja MojChi sam ali preko članov društva ali svojih poslovnih partnerjev oziroma tretjih oseb, s katerimi sodeluje. 

 

Vsi naročniki storitev MojChi soglašajo, da so seznanjeni, da vse oblike svetovanja, terapij in izobraževanj oziroma drugih storitev MojChi, ne spadajo pod uradno priznane oblike zdravstvene oziroma terapevtske pomoči in niso nadomestilo za ustrezno zdravniško pomoč. Gre za oblike, ki lahko zgolj dopolnjujejo uradni terapevtski pristop oziroma zdravljenje. Zato naročniki storitev MojChi, vključno, a ne omejeno na svetovanja in terapije komplementarne medicine, v popolnosti prevzemajo odgovornost za takšno odločitev, način in potek zdravljenja oziroma upoštevanje svetovanja, ki izhaja iz storitev MojChi. V primeru resnih bolezenskih stanj, bolečin, kakršnihkoli težav z zdravjem ali kakršnegakoli dvoma glede pristopov ali načinov pomoči, ki jih nudi MojChi, se mora vsak naročnik posvetovati z osebnim zdravnikom, ustreznim zdravstvenim delavcem ali drugo osebo, ki z naročnikom spremlja uradni terapevtski pristop oziroma zdravljenje.

 

Noben obisk spletne strani, izpolnitev kontaktnega obrazca na spletni strani ali kakršnakoli druga oblika zanimanja ali oddaja povpraševanja s strani naročnika za storitev ali izdelek MojChi, niti nobena ustna ali pisna komunikacija, predstavitev storitev ali izdelkov ali ponudba MojChi, ne predstavlja zaveze MojChi za izvedbo storitev oziroma zagotovitev izdelkov. Vsaka storitev bo izvedena ali izdelek naročen na podlagi izrecne potrditve MojChi. Vse pravice in obveznosti MojChi, ki se nanašajo na izdelke in storitve, določita naročnik in MojChi v nadaljnji medsebojni komunikaciji, pod pogoji, s katerimi soglašata obe stranki. 

 

Pri naročilu katerekoli storitve ali izdelka MojChi soglašate z vpogledom, zbiranjem, hrambo in obdelovanjem osebnih podatkov, ki jih posredujete kot uporabniki in/ali naročniki, v skladu z našo Izjavo o zasebnosti (kot opisano v členu 7 teh Splošnih pogojev). Ob uspešni sklenitvi pogodbe med MojChi in vami v skladu s temi Splošnimi pogoji, se strinjate, da je za izvajanje storitev oziroma zagotovitev izdelkov potrebno zbiranje, hramba in obdelovanje osebnih podatkov v skladu z Izjavo o zasebnosti. Uporabnik in/ali naročnik se zavezuje, da ima, ali pa bo pridobil soglasje za posredovanje, zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov od vsakega posameznika, na katerega se ti osebni podatki nanašajo. Z uporabo storitev se vsi drugi posamezniki poleg naročnika in/ali uporabnika, na katere se ti osebni podatki nanašajo, strinjajo, da ima naročnik in/ali uporabnik popoln in neomejen vpogled v posredovane osebne podatke. 

 

                4.2.         Dostava izdelkov MojChi

MojChi zagotavlja dostavo izdelkov izključno na naslove v Sloveniji, zato bo dobava možna zgolj za naročila oseb z dostavnim naslovom v mejah Republike Slovenije. Pri vseh ostalih naročilih bo MojChi kontaktiral potencialnega naročnika glede možnosti dobave v drugo državo in s tem povezanimi stroški. Čas dobave in način dostave sta odvisna od posameznega izdelka MojChi. Če naročenega blaga ni na zalogi, vas bomo o tem takoj obvestili. V tem primeru vam bomo že prejeta plačila nemudoma povrnili.

 

                4.3.         Vračilo izdelkov MojChi

Za odpoved naročila in vračilo izdelkov MojChi pri uporabi spletne strani veljajo določila teh Splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu izdelkov. Za vračilo blaga pri uporabi spletne strani se uporabljajo določila 43.č – b43.e člen Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

 

Na podlagi zgoraj navedenih členov ima naročnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljene izdelke MojChi brez kakršnekoli odškodnine. Naročnik je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora naročnik pisno obvestiti MojChi, najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov: info@mojchi.com, izdelke pa vrniti v 14 dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14 dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni, nepoškodovani in nepolepljeni embalaži. Priložena mora biti kopija računa oziroma dokazilo o nakupu. 

 

Možnost vračila ne velja za potrošen material v primeru, da je bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjen. MojChi vrne celotno kupnino najkasneje v roku 14 dni od prejetja vrnjenega izdelka.

 

Naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

    pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere MojChi nima nobenega vpliva; 

        pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih naročnika;

        pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo prilagojeno naročnikovim posebnim potrebam; 

        pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo;

     pri pogodbah o dobavi zapečatenih avdio ali video posnetkov in računalniških programov, če je naročnik po dostavi odprl varnostni pečat;

      pri pogodbah o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi naročnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. 

 

V primeru, da je naročnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati MojChi v 14 dneh po zgoraj navedenem sporočilu, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv naročnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če naročnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne MojChi. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni naročnika.

 

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora naročnik sprožiti postopek reklamacije pri kurirski službi Pošta Slovenije d.o.o. in MojChi. To naročnik stori tako, da paket poslika (ne da bi karkoli dodal ali odstranil) in slike, skupaj s številko paketa pošlje na info@posta.si in info@mojchi.com. Skupaj s kurirsko službo Pošta Slovenije d.o.o. bomo poskrbeli, da bo reklamacije rešena v najkrajšem možnem času.

 

MojChi naročniku, ki odstopi od pogodbe, vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

 

                4.4.         Stvarne napake za izdelke MojChi

Zahtevki iz naslova jamstva za stvarne napake se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

Napaka je stvarna:

     če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;

    če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo naročnik kupuje, ki pa je bila MojChi znana oziroma bi ji morala biti znana;

     če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

   če je MojChi izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal MojChi zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na izdelku.

 

Naročnik mora MojChi v zakonsko določenem roku obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in MojChi omogočiti pregled izdelka.

 

Kupec, ki je MojChi pravilno obvestil o stvarni napaki, in MojChi dejansko ugotovi ter potrdi prisotnost stvarne napake, ima pravico do (glede na primer in odločitev MojChi):

     odprave napake oziroma popravila;

     zamenjave za enak izdelek (v primeru, da je izdelek na zalogi);

     delnega vračila kupnine;

     vračila celotne kupnine.

 

 5.         ‍Cena storitev in izdelkov

Cene storitev in izdelkov MojChi so predmet internega cenika MojChi in na naši spletni strani objavljenih cen. Cene so v lastni in izključni presoji MojChi ter se lahko spreminjajo glede na poslovni model, spremembe, nadgradnje in razširitve posameznih storitev, inflacijo, posamezne akcije ali časovno omejene ponudbe. Zato se pred vsakim naročilom izdelka ali storitve cene lahko spreminjajo najkasneje 1 mesec pred načrtovano izvedbo posamezne storitve MojChi. 

 

Zaradi hitrega spreminjanja prostih mest, kapacitet tečajev, razpoložljivosti in zaloge je možno, da se aktualne cene storitev in izdelkov MojChi razlikujejo od tistih, navedenih na spletni strani, zato vas spodbujamo, da vse cene preverite pri osebju MojChi pred naročilom. V skladu s 16. členom teh Splošnih pogojev MojChi ne prevzema nobene odgovornosti za odstopanja in spremembe na spletni strani ter potencialno neujemanje glede na dejansko stanje v največji meri, kot jo dopušča veljavna zakonodaja. 

 

Cene so končne in vsebujejo morebitne davke, stroške, poštnino ali druge dajatve, razen če ni izrecno zapisano drugače. 

 

 6.         Plačilo

                6.1.         Plačilo za storitve in izdelke

Plačilo za opravljene storitve se opravi z bančnim nakazilom na dogovorjen transakcijski račun ali na drug način, dogovorjen med strankama. 

 

Za plačilo izdelkov lahko uporabljamo tudi tretje osebe kot ponudnike plačilnih storitev, vključno s Stripe, Inc. Z obdelavo plačil prek ponudnikov plačilnih storitev oziroma s klikom na katerokoli povezavo ponudnikov plačilnih storitev, ki so na voljo na spletni strani, potrjujete, da ne uporabljate več naših storitev in s tem naši Splošni pogoji, Izjava o zasebnosti, ali katerikoli drugi dokumenti MojChi za vas ne veljajo več. Hkrati z uporabo storitev ponudnikov plačilnih storitev soglašate, da vas zavezujejo vsi dokumenti ponudnikov plačilnih storitev, vključno z, vendar ne omejeno na splošne pogoje, pogodbo o izvajanju storitev, politiko zasebnosti in druge pravilnike Stripe, Inc., ki so dostopni na: https://stripe.com, ali na straneh drugih ponudnikov plačilnih storitev. 

 

Z uporabo ponudnikov plačilnih storitev soglašate in pooblaščate MojChi, Stripe in/ali drugega ponudnika plačilnih storitev, da delimo vse informacije ali navodila za plačilo, ki jih posredujete nam ali ponudnikom plačilnih storitev, v minimalnem obsegu, ki je potreben za plačilo in izvedbo vaših transakcij. 

 

MojChi ne odgovarja za kakršnakoli plačila, transakcije ali druge operacije, ki jih opravite s katerimkoli ponudnikom plačilnih storitev in bančnih nakazil. Soglašate in strinjate se, da je odgovornost MojChi za takšna dejanja izključena in boste MojChi branili pred vsemi takšnimi zahtevki.‍ 

 

                6.2.         Splošno

Naročnik se strinja, da vsa plačila, dana za storitve in izdelke MojChi, niso vračljiva. 

 

Vse rezervacije za posamezne dogodke, terapije, svetovanja, oddihe, potovanja in izobraževanja, se vštevajo v končno ceno storitve, a zaradi organizacijskih in drugih administrativnih stroškov kljub neudeležbi, bolezni ali drugi okoliščini, ki bi preprečevala udeležbo, niso vračljiva. Vsak naročnik se strinja, da se z naročilom katerekoli storitve MojChi strinja s temi Splošnimi pogoji in s tem priznava seznanitev z vsemi okoliščinami rezervacije. MojChi se trudi po najboljših močeh, da vsakega naročnika opozori na to okoliščino, a ne prevzema odgovornosti v primeru, da naročnika ni (poleg teh Splošnih pogojev) izrecno seznanil z vsemi okoliščinami rezervacije v največji meri, kot jo dovoljuje veljavna zakonodaja. 

 

MojChi si pridržuje pravico, da lahko v primeru, da rezervacija za storitev MojChi ni bila pravočasno predhodno poravnana vsaj 3 dni pred načrtovano storitvijo MojChi na dogovorjen transakcijski račun, zavrne opravo dotične storitve, kljub morebitnim dogovorom med naročnikom in MojChi. Ne prevzemamo kakršnekoli odgovornosti, škode ali ostalih bremen, ki bi izhajali iz takšne situacije. 

 

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, ne jamčimo in ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršne koli spore, povratne bremenitve, stroške, zamude pri plačilih, nezadostna sredstva, potekle kartice, okoliščine višje sile, na katere ne moremo vplivati (vključno brez omejitve izpadi električne energije, prekinitve storitev MojChi ali tretjih oseb ali drugače) ali druga vprašanja v zvezi s transakcijami, opravljenimi prek ustreznih ponudnikov plačilnih storitev. 

 

 7.         Izjava o zasebnosti

Ko posredujete osebne podatke MojChi preko naše spletne strani, se strinjate z našo Izjavo o zasebnosti (na voljo na naslednji povezavi: https://mojchi.com/zasebnost in privolite v vpogled, zbiranje, uporabo in razkritje teh podatkov na način, ki je opisan v Izjavi o zasebnosti. 

 

Za informacije o tem, kako zbiramo, uporabljamo, hranimo in razkrivamo nekatere vaše osebne podatke, si prosimo preberite našo Izjavo o zasebnosti. Zavedate se, da je Izjava o zasebnosti sestavni del teh Splošnih pogojev. Z uporabo spletne strani in storitev se strinjate, da ste prebrali, razumeli in sprejeli pogoje Izjave o zasebnosti. 

 

 8.         Komunikacija 

Ko stopite z nami v kontakt, z izpolnitvijo kontaktnega obrazca in oddajo povpraševanja, soglašate s prejemanjem elektronskih sporočil od nas po emailu, preko telefonske številke ali na drugačen primeren način. Strinjate se, da bodo obvestila in druga elektronska sporočila, ki so poslana, izpolnjevala vse zakonske zahteve v zvezi s komunikacijami, vključno z zahtevo, da mora biti komunikacija v pisni obliki.

 

Od nas lahko prejemate tudi promocijska sporočila po elektronski pošti, na primer posebne ponudbe, dodatne informacije o naših storitvah, ankete in druge informacije, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale. Od takih email sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da sledite navodilom v zvezi z odjavo, ki so v njih navedena.

 

 9.         Jamstva naročnika in uporabnikov spletne strani

Naročniki in uporabniki naše spletne strani izjavljate in jamčite, da: 

     imate ustrezna pooblastila za komunikacijo z nami v imenu delodajalca ali druge organizacije, ki jo zastopate (v primeru podjetja ali organizacije); 

     izpolnjujete vse zakonske pogoje za uporabo in/ali naročilo storitev ter izdelkov, vključno s starostjo in veljavno poslovno voljo; 

    spletne strani ne boste uporabljali za protipraven namen ali drug namen, ki spodbuja kriminalne, goljufive ali druge nezakonite dejavnosti; 

        ne boste načrtno motili ali prekinili delovanja spletne strani MojChi; 

    ne boste kršili teh Splošnih pogojev uporabe, ali navodil in politik, povezanih s spletno stranjo ali z uporabo storitev ali izdelkov; 

      ne boste motili ali poskušali posegati v uporabo spletne strani, storitev ali izdelkov s strani katerekoli druge osebe oziroma uporabnika/naročnika; 

     ne boste uporabljali spletne strani za pošiljanje ali razpečevanje virusov, trojanskih konjev, črvov, poškodovanih datotek ali katere koli druge podobne programske opreme, ki lahko poškoduje delovanje spletne strani, strežnikov spletne strani, tujega računalnika ali lastnine; 

     ne boste uporabljali spletne strani za pošiljanje vsebin, ki niso skladne z veljavno zakonodajo ali splošno moralo ali so v nasprotju s pravnim redom ali našimi Splošnimi pogoji; 

     ne boste poskušali s spletne strani kopirati vsebine ali kako drugače kršiti pravice intelektualne lastnine MojChi ali tretjih oseb; 

       ne boste delili vsebin, katerih delitev bi kršila materialne ali moralne avtorske pravice tretjih oseb;

       izvorne kode spletne strani ne boste kopirali, spreminjali, preoblikovali, replicirali ali kako drugače vanjo posegali.‍

 

10.         Zaveze naročnika in uporabnikov spletne strani

Zavezujete se, da boste spletne strani uporabljali v skladu s temi Splošnimi pogoji in navodili MojChi. V primeru kršenja teh Splošnih pogojev, se MojChi lahko posluži vseh tehničnih in pravnih sredstev in ukrepov, vključno z blokiranjem oziroma preprečevanjem dostopa do te spletne strani z določenih spletnih naslovov. 

 

Izjavljate in strinjate se, da ste izključno odgovorni za: 

     vašo uporabo spletne strani; 

     spoštovanje pravil uporabe spletne strani, vključno z določili teh Splošnih pogojev.‍

 

11.         Odgovornost naročnikov in uporabnikov

Naročnik/uporabnik spletne strani sprejme odgovornost in se zavezuje ščititi MojChi in zaposlene ter odgovorne osebe MojChi kot tudi agente, in povezane družbe ter tretje osebe, ki ponujajo spletno stran in poslovne partnerje MojChi pred morebitno škodo, stroški ter sodnimi ali upravnimi akti, vključno s sodnimi in odvetniškimi stroški za primere, ki nastanejo zaradi kršitve Splošnih pogojev s strani naročnika/uporabnika spletne strani ali kršitve pravic tretjih oseb s strani naročnika/uporabnika spletne strani. 

 

MojChi si pridržuje pravico, ki jo lahko po lastni izbiri uveljavi, da sam prevzame svojo obrambo v katerikoli zadevi, ki je predmet tega člena. V tem primeru se naročnik/uporabnik zavezuje sodelovati z MojChi pri vzpostavitvi morebitne obrambe. 

 

12.         Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Spletna stran lahko naročnikom omogoča tudi dostop do spletnih strani ter ponudbe produktov in storitev tretjih oseb. 

 

Mi nismo odgovorni za vaše ravnanje in početje na teh platformah in straneh tretjih oseb. Slednje imajo namreč svoje splošne pogoje in politiko zasebnosti, zato ti Splošni pogoji in naša Izjava o zasebnosti zanje ne velja. Skladno s tem vam priporočamo, da natančno preberete njihove splošne pogoje in politiko zasebnosti, preden uporabljate njihove storitve ali naročate njihove produkte ali jim posredujete svoje osebne podatke. Takšne povezave do spletnih strani tretjih oseb same po sebi ne izkazujejo ali predstavljajo nobene povezave, dogovora ali siceršnjega sodelovanja MojChi s takšnimi tretjimi osebami, razen če je izrecno določeno drugače. 

 

Potrudili se bomo, da vas obvestimo, ko zapustite našo spletno stran ali ko začnete z uporabo katere koli storitve ali izdelkov, ki jih ponujajo tretje osebe, vendar tega morda ne bomo vedno storili in ne moremo vedno storiti zaradi funkcionalnosti in praktičnosti naše spletne strani. MojChi ne odgovarja za takšno opustitev v največjem možnem obsegu, kot ga dovoljuje veljavno pravo. 

 

13.         Intelektualna lastnina

‍Ime MojChi, Energijski center MojChi, EC MojChi, blagovne znamke, logotipi in katerikoli drug izdelek MojChi vključno z vsemi dokumenti, slikami, avdio in video posnetki, ustvarjenimi v okviru storitev ali izdelkov, besedila na strani, imena izdelkov, storitev ali slogani, vključeni v spletno stran, izdelke in storitve, so last MojChi in jih ni dovoljeno kopirati, posnemati ali uporabljati (v celoti ali delno) brez našega predhodnega pisnega soglasja. Videz in občutek spletne strani, vključno z grafikami, slikami, besedili, ikonami gumbov, blagovnimi znamkami ali umetniškimi deli so v celoti last MojChi (oziroma ima MojChi ustrezna dovoljenja in pravice za njihovo uporabo) in jih ni dovoljeno kopirati, posnemati ali uporabljati (v celoti ali delno) brez našega predhodnega pisnega soglasja. Vse druge blagovne znamke tretjih oseb na spletni strani MojChi, so last njihovih lastnikov, uporaba takšnih blagovnih znamk tretjih oseb pa je v korist vsakega lastnika. Namen uporabe takšnih blagovnih znamk tretjih oseb je interoperabilnost in ne pomeni povezave MojChi in njegovih dajalcev licence s takšno družbo ali potrditev ali odobritev take družbe ali njenih dajalcev licence oziroma njihovih izdelkov ali storitev. 

 

14.         Povratne informacije

S temi Splošnimi pogoji se strinjate, da brez dodatnega nadomestila MojChi podeljujete neomejeno, neizključno in neodtujljivo pravico za uporabo kakršnihkoli predlogov, komentarjev, ocen, povratnih informacij, izkušenj s storitvami ali izdelki MojChi oziroma drugih odzivov, ki nam jih posredujete v zvezi z našo spletno stranjo, našimi izdelki in našimi storitvami za namene javne objave, komercialne uporabe in analitike. V naši izključni presoji je tudi, da takšne povratne informacije razkrijemo tretjim osebam na nezaupni ali zaupni osnovi. 

 

15.         Ravnanje z osebnimi podatki in zaupne informacije 

MojChi se izrecno zavezuje, da bo varoval osebne podatke in informacije, ki mu jih bo razkril uporabnik in/ali naročnik in preprečil dostop do teh informacij tretjim osebam, razen, ko to zahteva pooblaščen državni organ, ali je za to pridobil izrecno pooblastilo uporabnika in/ali naročnika. 

 

Zaupnost informacij je dolžno varovati tudi osebje MojChi, člani društva, pogodbeni sodelavci in tretje osebe, ki se seznanijo z zaupnimi informacijami.

 

MojChi ne sme v svojo ali tujo korist brez pisnega dovoljenja uporabnika in/ali naročnika uporabiti, razkrivati, kopirati ali na kakršenkoli drugačen način razmnoževati ali objavljati osebnih podatkov in zaupnih informacij.

 

16.         Izjava o jamstvih in omejitvi odgovornosti MojChi

V MojChi se trudimo po svojih najboljših močeh zagotoviti najboljšo izkušnjo naše spletne strani, storitev in izdelkov. Kljub temu nekaterih stvari ne moremo zagotoviti. 

 

S SPREJEMOM NAŠIH SPLOŠNIH POGOJEV IZRECNO POTRJUJETE, DA JE DOSTOP DO NAŠE SPLETNE  STRANI NA LASTNO ODGOVORNOST, IN DA NAŠO SPLETNO STRAN, VSE INFORMACIJE IN STORITVE NUDIMO »KAKRŠNE SO« IN »KOT SO NA VOLJO« BREZ KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV, RAZEN TISTIH, KI SO IZRECNO DOGOVORJENE MED MOJCHI IN VAMI. NE DAJEMO NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV POLEG IZRECNO INDIVIDUALNO DOGOVORJENIH IN NE MOREMO BITI ODGOVORNI ZA VSEBINO, TOČNOST, POPOLNOST, ZAKONITOST IN ZANESLJIVOST NAŠE SPLETNE STRANI. PRAV TAKO NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI LAHKO BILA POSLEDICA PRENOSA ALI DOSTOPA DO KAKRŠNIHKOLI INFORMACIJ ALI VSEBINE PREK NAŠE SPLETNE STRANI. 

 

SOGLAŠATE, DA MOJCHI NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KATEREKOLI PODATKE OZIROMA INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI, SAJ JE MOŽNO, DA PRED SPREMEMBO SPLETNE STRANI PRIDE DO SPREMEMBE V PONUDBI, POSLOVNEM MODELU, POSLOVNI PRAKSI ALI SICER. ZATO JE POTREBNO VSE VSEBINE NA NAŠI SPLETNI STRANI OBVEZNO PREVERITI PRI OSEBJU MOJCHI. TRUDIMO SE PRAVOČASNO POSODOBITI SPLETNO STRAN, A ZARADI MOŽNOSTI HITREJŠEGA SPREMINJANJA RAZMER ALI POTENCIALNIH NAPAK, MOJCHI NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA AŽURNOST IN TOČNOST PODATKOV OZIROMA INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI, PRAV TAKO PA NE DAJE NIKAKRŠNIH GARANCIJ ZA CELOVITOST ALI PRAVILNO INTERPRETACIJO POSREDOVANIH INFORMACIJ. ENAKO VELJA TUDI ZA VSE DRUGE SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB, KI SO LAHKO DOSTOPNE PREKO POVEZAV NA SPLETNI STRANI MOJCHI. ZVEZE S TOVRSTNIMI STRANMI VZPOSTAVLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST, SAJ MOJCHI ZANJE KAKRŠNIHKOLI ZAVEZ ALI ODGOVORNOSTI NE PREVZEMA. 

 

PODATKI NA SPLETNI STRANI SO ZGOLJ INFORMATIVNE NARAVE. MOJCHI TAKO NE PREVZEMA IN IZRECNO IZKLJUČUJE ODGOVORNOST ZA MOREBITNE NAPAKE ALI ODSTOPANJA V VSEBINI, TOČNOSTI OZIROMA PRAVILNOSTI PODATKOV, DO KATERIH JE MOREBITI PRIŠLO NA SPLETNI STRANI ALI Z NJO POVEZANIMI SPLETNIMI STRANMI. 

 

MOJCHI SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMINJANJA SPLETNE STRANI, PONUDBE, STORITEV, VSEH BESEDIL IN PODATKOV TER VSEH POVEZANIH VSEBIN, PRI ČEMER MOJCHI NI ZAVEZAN K POSODABLJANJU SPLETNE STRANI IN NJENIH VSEBIN. 

 

NE ODGOVARJAMO ZA KAKRŠNEKOLI IZGUBE KOT POSLEDICE DOSTOPA DO NAŠE SPLETNE STRANI. NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, KI JO PRIDOBITE OD NAS ALI PREKO NAŠE SPLETNE STRANI NE USTVARJA JAMSTVA, KI NISO IZRECNO NAVEDENA V TEH SPLOŠNIH POGOJIH OZIROMA V NADALJNJI SKLENJENI POGODBI MED VAMI IN MOJCHI. 

 

MOJCHI NE JAMČI: DA BO SPLETNA STRAN V SKLADU Z VAŠIMI ZAHTEVAMI; DA BODO PODATKI, KI JIH LAHKO DOBITE Z DOSTOPOM DO NAŠE SPLETNE STRANI TOČNI ALI ZANESLJIVI; DA BO KAKOVOST VSEGA, KAR BOSTE PRIDOBILI Z NAŠO SPLETNO STRANJO, IZPOLNILA VAŠA PRIČAKOVANJA. 

 

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SE STRINJATE, DA VAM ALI TRETJI OSEBI NE BOMO ODGOVORNI NA PODLAGI KATEREKOLI PRAVNE PODLAGE, MED DRUGIM IZ MALOMARNOSTI, ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI VZROČNO ŠKODO, KI BI VAM LAHKO NASTALA, VKLJUČNO Z NEPOSREDNO ALI POSREDNO IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO DOBREGA IMENA ALI POSLOVNEGA UGLEDA, IZGUBO PODATKOV, STROŠKI NABAVE NADOMESTNEGA BLAGA, PRODUKTOV ALI STORITEV, ZMANJŠANJEM VREDNOSTI ALI KATEROKOLI DRUGO NEMATERIALNO IZGUBO, TUDI ČE SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE, KI BI IZHAJALA IZ NAŠE SPLETNE STRANI. 

.

MOJCHI NE ODGOVARJA ZA SPREMEMBE, NADGRADNJE ALI OPUSTITEV RAZVOJA OZIROMA PONUJANJA DOSTOPA DO SPLETNE  STRANI.

 

MOJCHI NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNO ŠKODO, KI BI LAHKO NASTALA NA NAPRAVI, S KATERO DOSTOPATE DO NAŠE SPLETNE STRANI OZIROMA V ZVEZI Z VAŠO UPORABO SPLETNE STRANI, ALI KATERE IZMED NJENIH FUNKCIONALNOSTI. 

 

UPORABNIKI IN NAROČNIKI PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA SMO VAM DALI NA VOLJO DOSTOP DO NAŠE SPLETNE STRANI IN SPLOŠNIH POGOJEV TER DA TI SPLOŠNI POGOJI ODRAŽAJO RAZUMNO IN POŠTENO PORAZDELITEV TVEGANJA MED MOJCHI IN UPORABNIKI IN/ALI NAROČNIKI TER SO BISTVENA PODLAGA ZA SKLENITEV POGODBE MED MOJCHI IN UPORABNIKI/NAROČNIKI.

 

ZAKONODAJA NEKATERIH DRŽAV ALI DRUGIH JURISDIKCIJ NE DOVOLJUJE OMEJITEV IMPLICITNIH JAMSTEV ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE DOLOČENE ŠKODE. ZATO NEKATERE ALI VSE ZGORAJ NAVEDENE ZAVRNITVE, IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VSE UPORABNIKE IN/ALI NAROČNIKE. GLEDE NA ZAKONODAJO IMAJO LAHKO NEKATERI UPORABNIKI IN/ALI NAROČNIKI DODATNE PRAVICE. 

 

 

17.         Višja sila

MojChi ni odgovoren za to, da ne opravi kateregakoli dejanja ali izpolni katerekoli dolžnosti ali obveznosti, povezane s temi Splošnimi pogoji, če in kolikor je takšno dejanje posledica dogodkov, na katere MojChi ne more vplivati. Ti dogodki višje sile vključujejo katerokoli določbo sedanjega ali prihodnjega zakona, predpisa, odredbe ali ukrepa; vojno invazijo, sovražnost, terorizem, nemire in druge državljanske vstaje; naravne nesreče, kot so poplave, požar, potres, cunami ali eksplozija, pa tudi epidemije ali pandemije; stavke, prekinitve dela ali druge industrijske motnje; kakršenkoli napad ali vdor ali zavrnitev storitve ali drug napad na programsko opremo, omrežja in infrastrukturo, ki nam omogoča zagotavljanje naše spletne strani in storitev ter izdelkov. 

 

V primeru višje sile si bomo v skladu s sprejeto prakso razumno prizadevali, da vas o takšnem dogodku takoj obvestimo in poskušamo nadaljevati takoj, ko je to v danih okoliščinah razumno mogoče. Prav tako si bomo prizadevali zmanjšati učinke takšnih dogodkov višje sile na najmanjšo možno mero. 

 

18.         Prenos pravic in obveznosti

Brez pisnega soglasja MojChi svojih pravic in obveznosti iz teh Splošnih pogojev ne morete prenesti na tretjo osebo. MojChi lahko svoje pravice in obveznosti iz teh Splošnih pogojev delno ali v celoti prenese na tretjo osebo brez predhodnega soglasja uporabnika in/ali naročnika v največji možni meri, kot jo dovoljuje veljavna zakonodaja. 

 

Tretjo osebo, na katero se prenesejo posamezne pravice ali obveznosti uporabnika in/ali naročnika, zavezujejo ti Splošni pogoji. 

 

MojChi lahko svoje pravice in obveznosti iz teh Splošnih pogojev enostransko prenese na svoje pogodbene partnerje ali druge povezane tretje osebe, s katerimi sodeluje.

 

19.         Veljavnost splošnih pogojev in interpretacija

Splošne pogoje dopolnjuje pravni red Republike Slovenije. Uporabniki in naročniki se strinjajo, da bo kakršenkoli morebiten spor v povezavi s temi Splošnimi pogoji ali našimi izdelki ali storitvami reševal v dogovoru z MojChi, če pa dogovor ni možen, je končna odločitev o sporu v izključni pristojnosti sodišča v Ljubljani, ki je stvarno pristojno za odločanje o zadevi. 

 

Če se ugotovi, da je posamezno določilo teh Splošnih pogojev bodisi v neskladju s pravnim redom ali sicer neizvršljivo, se tako določbo nadomesti z veljavno in izvršljivo določbo, ki je po učinku najbližja namenu pogodbenih strank. Preostale določbe Splošnih pogojev v tem primeru veljajo naprej. 

 

Ti Splošni pogoji predstavljajo celoten sporazum med uporabnikom spletne strani in MojChi oziroma med naročnikom in MojChi do sklenitve dodatnih sporazumov. 

 

 

20.         Vprašanja 

‍Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s temi Splošnimi pogoji, s spletno stranjo ali z našimi storitvami, nam pišite na: 

 

Energijski center MojChi, društvo za osebno rast in integracijo duhovnih znanosti 

Gradiška 19B

2211 Pesnica pri Mariboru

info@mojchi.com

Uspešno ste se prijavili na e-novičnik.

Oddaja obrazca uspešna

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.